Obchodní podmínky společnosti BKE a.s.

1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností BKE a.s., (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

Prodávající

BKE a.s. se sídlem U Výzkumu 603, 664 62 Hrušovany u Brna je společností s předmětem činnosti: vývoj, výroba a prodej spínaných napájecích zdrojů jak dalším prodejcům – distributorům, tak i koncovým uživatelům.

Kupující

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu údaje a náležitosti stanovené zákonnými normami pro uzavírání kupních smluv a vystavování daňových dokladů.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními platného znění Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a předpisy souvisejícími.

2. Technické podmínky

Základní a závazná specifikace technických parametrů výrobků je uvedena v katalogovém listu výrobků.

Katalogové listy výrobků jsou uvedeny na www.bke.cz, na vyžádání mohou být zaslány v elektronické nebo tištěné formě.

Prohlášení o shodě výrobků s příslušnými normami ČSN a EN je na vyžádání posíláno v elektronické nebo tištěné formě.

Návod na použití standardního výrobku je k dispozici ke stažení na www.bke.cz u každého katalogového listu a je zasílán v tištěné formě společně s výrobkem.

3. Poptávkový a nabídkový proces

Poptávku může kupující učinit libovolnou komunikační formou. Při neúplnosti nebo nejednoznačnosti poptávky vyžádá prodávající od kupujícího potřebné údaje.

Následná nabídka prodávajícího obsahuje minimální údaje o předmětu nabídky, množství, ceně, dodací lhůtě a době platnosti nabídky. Nabídka je zaslána kupujícímu v elektronické nebo písemné formě.

4. Přijetí nabídky, objednávka a uzavření kupní smlouvy

Přijetí nabídky může kupující učinit formou objednávky následujícími způsoby:

  • prostřednictvím elektronického formuláře na www.bke.cz
  • elektronickou poštou na adrese bke@bke.cz
  • písemně poštou nebo faxem
  • telefonicky

Uzavření kupní smlouvy potvrdí prodávající zasláním dokumentu Objednávka přijatá. Minimálními náležitostmi kupní smlouvy jsou předmět prodeje, jeho množství, cena a termín plnění.

5. Dodací podmínky

Zboží se dodává zasíláním zasílatelskou službou. Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku zasílatelské služby.

Po dohodě však může zákazník zvolit jiný způsob dodání, případně osobního odběru v sídle prodávajícího.

Termín dodání sjednaný v kupní smlouvě, je pro prodávajícího závazný a je termínem doručení zákazníkovi.

Se zbožím obdrží zákazník Dodací list a Fakturu – Daňový doklad, pokud není dohodnuto jinak.

Zboží je baleno do nevratných obalů v souladu s Obchodním zákoníkem a předpisy zasílatelské služby. Průvodní dokumentace, záruční list a návod na použití výrobků jsou přiloženy ke zboží.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky ( počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice), podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu písemně, nejlépe emailem na adresu bke@bke.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a ten do 24 hodin zaslat faxem nebo emailem prodávajícímu.

6. Cena, platební podmínky

Ceny pro všechny výrobky, či zboží prodávané BKE a.s. jsou smluvní. Ceny standardních produktů jsou dostupné na poptávku. Ceny nestandardních produktů, tj. modifikací či výrobků dle zákaznických požadavků jsou stanoveny individuálně, dohodou. Ceny jsou uváděny bez DPH.

Platební podmínky jsou sjednány v kupní smlouvě a uvedeny na faktuře – daňovém dokladu. Jejich forma může být následující:

  • bezhotovostním bankovním převodem
  • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
  • platbou předem bankovním převodem (zpravidla formou zálohy)
  • v hotovosti při osobním odběru

Při zasílání bude k ceně zboží připočítáno balné a dopravné dle tarifů zasílatelské služby. Běžná doba splatnosti faktur je 30 dní, jiná splatnost řešena individuálně.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího, není-li stanoveno jinak.

7. Záruka, reklamace

a) Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje 24 měsíců. Prodloužená záruka 60 měsíců je u vybraných výrobků BKE a.s. a je uvedena v dokumentaci k výrobku(katalogový list, návod k obsluze). Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

b) Záruka se nevztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které byly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, živelnými pohromami, jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telekomunikační síti, či tak stanoví zákon.

c) Reklamaci může uplatnit kupující pouze u prodávajícího BKE a to písemnou formou, přičemž náklady spojené s dopravou do sídla prodávajícího si hradí kupující sám. V případě oprávněné reklamace, dopraví prodávající opravené zboží kupujícímu na vlastní náklady zasílatelskou službou.

d) K reklamovanému zboží je nutné přiložit záruční nebo dodací list a popis závady. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je třeba jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží zasílané sběrnou službou je nutno zabalit způsobem odpovídajícím hmotnosti výrobku a jeho křehké charakteristice. Individuální balení výrobků neslouží jako transportní – výrobky je nutno při zaslání vybavit dodatečným obalem.

e) Veškeré reklamace se vyřizují do 30-ti dní po obdržení reklamovaného zboží a to buď dodáním opraveného zboží, výměnou za nové (v případě oprávněnosti reklamace), nebo oznámením o neuznání reklamace z důvodů uvedeném v odstavci b).

8. Servis, opravy

Technický servis, případně opravu výrobků na zařízení v místě provozu provádí prodávající pouze na požádání kupujícího za podmínek vzájemně dohodnutých. Opravu výrobků v záruční i pozáruční době provádí prodávající v místě svého sídla. Opravu výrobků jiných výrobců lze provádět pouze po předchozí vzájemné dohodě.

9. Ochrana osobních dat

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží ( sdělení jména a adresy dodání).

10. Závěrečné ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.